ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
                  tel.,fax 0-4258-3131   e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
สถานีตำรวจภูธรพระซอง    ต.พระซอง อ. นาแก   จ.นครพนม   48130
   tel.,fax 0-4258-3131  e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
รายงาานสถิติคดีอาญา คดีจราจร

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปรับปรุงข้อมูล ขออภัยนะครับ
สถา นี ตำ รว จภู ธร พ ระ ซ อ ง
        welecom to phazong police station