ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรพระซอง อำเภอนาแก ังหวัดนครพนม
                  tel.,fax 0-4258-3131   e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
สถานีตำรวจภูธรพระซอง  ต.พระซอง อ. นาแก  จ.นครพนม  48130
tel.,fax 0-4258-3131 e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นที่ทั่วไปในเขตรับผิดชอบ
       พื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรพระซอง มีจำนวน  2  ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพระซอง ตำบลนาเลียง เนื้อที่  รวม  52.63  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ  จ.นครพนม
อาณาเขต
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร
    ทิศตะวันตก    ติดกับตำบลวังยาง ตำบลโคกศรี อำเภอวังยาง
    ทิศใต้            ติดกับตำบลนาคู่ ตำบลหนองสังข์  อ.นาแก
สภ.พระซอง มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ของ เทศบาลตำบลพระซอง  มีพื้นที่ตั้ง  สภ.จำนวน  6  ไร่ มีอาคารที่ทำการจำนวน   1 แห่ง บ้านพักเรือนแถว จำนวน  2  คูหา  รวม  18   ห้อง ปัจจุบันกำลังก่อสร้างเรือนแถว  ขนาด  10  คูหา  จำนวน   1  แห่ง
พ.ต.ท.ถวิล    คำเกษ
   สว.สภ.พระซอง
สถา นี ตำ รว จภู ธร พ ระ ซ อ ง
        welecom to phazong police station