ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
                  tel.,fax 0-4258-3131   e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
สถานีตำรวจภูธรพระซอง  ต.พระซอง  อ. นาแก   จ.นครพนม  48130
       tel.,fax 0-4258-3131 e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
ความเป็นมา และสถานภาพ
สถานีตำรวจภูธรพระซอง สร้างเมื่อปี พ.ศ .2508 ตั้งอยู่บ้านนาพระซองเหนือ เลขที่   223  หมู่ที่ 3   ต .พระซอง   อ.นาแก  จ. นครพนม พิกัด วีดี -  มีอำนาจสอบสวนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2550  แต่ก่อนชื่อว่า  สถานีตำรวจภูธรตำบลพระซอง ยังไม่มีอำนาจสอบสวน มีรองสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี อยู่ห่างจาก  จังหวัดนครพนม 54  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดกับเขตอำเภอปลาปาก,อำเภอเรณูนคร
ทิศใต้ จดกับเขตอำเภอนาแก
ทิศตะวันออก จดกับเขตอำเภอเรณูนคร
ทิศตะวันตก จดกับเขตอำเภอวังยาง
พื้นที่รับผิดชอบ
สถานีตำรวจภูธรพระซอง  มีพื้นที่รับผิดชอบ  2  ตำบล  28  หมู่บ้าน ดังนี้คือ
ตำบลพระซอง จำนวน  16  หมู่บ้าน ตำบลนาเลียง จำนวน 12  หมู่บ้าน ตำบล  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  52.63 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 11,748 คน โดยแยกเป็นชายจำนวน  7,056  คน หญิงจำนวน  4,698   คน
มีวัดจำนวน  12  แห่ง มีสถานที่ราชการโดยแยกเป็น
- สถานีอนามัยจำนวน  3  แห่ง
- เทศบาลตำบล  1  แห่ง  อบต . 1 แห่ง
- โรงเรียนจำนวน 12 แห่ง ( แยกเป็น มัธยมศึกษา  1  แห่ง ขยายโอกาสจำนวน 1 แห่ง และ ประถมศึกษาจำนวน 9 แห่ง อาชีวะ  1  แห่ง)
- ปั้มน้ำมันจำนวน 2 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวไม่มี ธนาคาร , ร้านทองไม่มี ห้างสรรพสินค้า ไม่มี
อัตรากำลังพล
ชั้นสัญญาบัตร มีกำลังอนุญาต 12 นาย และมีตัวจริง  3 นาย
มาช่วยราชการ 1 นาย
ชั้นประทวน มีกำลังอนุญาต 43 นาย และมีตัวจริง  18 นาย
แยกตามลำดับชั้นยศดังนี้
1. พ.ต.ท . จำนวน 1 นาย
2.  ร.ต.ท.  จำนวน 2 นาย
2.  ต.ต.    จำนวน 15 นาย
3.  จ.ส. ต.จำนวน 1 นาย
4.  ส . ต . อ . จำนวน 1 นาย
5. ส.ต.ท.  จำนวน   1  นาย

ประวัติความเป็นมา
กลับหน้าหลัก
สถา นี ตำ รว จภู ธร พ ระ ซ อ ง
        welecom to phazong police station